KLAUZULA INFORMACYJNA dla NAJEMCY ORAZ GOŚCIA
Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest firma Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem nip: 7921865448, numerem regon: 368887363, dalej jako: „Administrator”.
 1. KATEGORIE ADRESATÓW
Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.
 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.
Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit a) RODO
zgoda osoby, której dane dotyczą
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEL
 
 
kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą
Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).
newsletter
Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.
korespondencja
Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na apartamentydesign.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.
efektywne korzystanie z apartamentydesign.pl
Serwis apartamentydesign.pl wykorzystuje pliki cookies Polityka cookise Apartamenty Design. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
reklama/re-targeting
Cookies pozwalają także na dopasowanie treści apartamentydesign.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
statystyka
Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności apartamentydesign.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
korzystanie z usług podmiotów trzecich
Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
 
 
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.
 
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit b) RODO
zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą
 
 
 
 
 
 
 
CEL
 
 
rezerwacja apartamentu
Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.
preautoryzacja rachunku
Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.
oznaczenie Najemcy i Gości
Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.
zawarcie i wykonanie umowy
Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.
udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).
 
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit c) RODO
niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 
 
 
 
 
 
CEL
 
 
dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)
Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.
Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:
·       ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,
·       ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;
·       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,
·       ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.
OKRES
 
PRZECHOWYWANIA
Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit f) RODO
– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEL/
INTERES PRAWNY
 
 
kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody
Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.
Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora
bezpieczeństwo osób i mienia
Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).
Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.
oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą
Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.
Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.
wykonanie umowy najmu
Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.
Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.
udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).
 
Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.
 
 
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 
 
SPRZECIW
Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. KATEGORIE ODBIORCÓW
Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:
 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie apartamentydesign.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).
 1. UPRAWNIENIA
Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.
Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.
Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).
Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania
wymóg ustawowy/
wymóg umowny/
warunek zawarcia umowy
zobowiązanie do podania danych
konsekwencje niepodania danych
zgoda
nie
nie
·     brak funkcjonalności niektórych usług na apartamentydesign.pl;
·     brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;
·     brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)
zawarcie/wykonanie umowy
·       warunek zawarcia umowy;
·       wymóg umowny
tak
·     niezawarcie umowy;
·     niewykonanie umowy
obowiązek prawny
·       wymóg ustawowy
tak
·     niezawarcie umowy;
·     niewykonanie umowy;
·     niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego
interes prawny Administratora/osoby trzeciej
nie
nie
·     niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
Profilowanie danych osobowych na serwisie apartamentydesign.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.
 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI
W ramach dobrych praktyk, wysoce pożądanym jest, aby Najemca przekazał niniejszą klauzulę informacyjną Gościowi, w ramach jej obowiązku informacyjnego (głównie obowiązku wskazania kategorii odbiorców). Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinna przekazać niniejszy dokument Gościowi.
 1. DANE KONTAKTOWE
We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.:
Arkadiusz Kaszycki
Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki
 1. Małachowskiego 43
61-129 Poznań
telefon: 791-142-424
ad.zarzad@gmail.com
Załącznik nr 2- klauzula informacyjna dla Najemcy oraz Gościa
Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest firma Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem nip: 7921865448, numerem regon: 368887363, dalej jako: „Administrator”.
 1. KATEGORIE ADRESATÓW
Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.
 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.
Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit a) RODO
zgoda osoby, której dane dotyczą
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEL
 
 
kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą
Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).
newsletter
Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.
korespondencja
Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na apartamentydesign.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.
efektywne korzystanie z apartamentydesign.pl.pl
Serwis apartamentydesign.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
reklama/re-targeting
Cookies pozwalają także na dopasowanie treści apartamentydesign.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
statystyka
Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności apartamentydesign.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
korzystanie z usług podmiotów trzecich
Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie
 
 
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.
 
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit b) RODO
zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą
 
 
 
 
 
 
 
CEL
 
 
rezerwacja apartamentu
Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.
preautoryzacja rachunku
Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.
oznaczenie Najemcy i Gości
Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.
zawarcie i wykonanie umowy
Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.
udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).
 
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit c) RODO
niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 
 
 
 
 
 
CEL
 
 
dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)
Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.
Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:
 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.
OKRES
 
PRZECHOWYWANIA
Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).
PODSTAWA
art. 6 ust. 1 lit f) RODO
– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEL/
INTERES PRAWNY
 
 
kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody
Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.
Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora
bezpieczeństwo osób i mienia
Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).
Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.
oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą
Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.
Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.
wykonanie umowy najmu
Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.
Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.
udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).
 
Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.
 
 
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 
 
SPRZECIW
Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. KATEGORIE ODBIORCÓW
Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:
 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie apartamentydesign.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).
 1. UPRAWNIENIA
Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.
Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.
Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).
Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania
wymóg ustawowy/
wymóg umowny/
warunek zawarcia umowy
zobowiązanie do podania danych
konsekwencje niepodania danych
zgoda
nie
nie
·     brak funkcjonalności niektórych usług na apartamentydesign.pl;
·     brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;
·     brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)
zawarcie/wykonanie umowy
·       warunek zawarcia umowy;
·       wymóg umowny
tak
·     niezawarcie umowy;
·     niewykonanie umowy
obowiązek prawny
·       wymóg ustawowy
tak
·     niezawarcie umowy;
·     niewykonanie umowy;
·     niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego
interes prawny Administratora/osoby trzeciej
nie
nie
·     niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
Profilowanie danych osobowych na serwisie apartamentydesign.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.
 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI
W ramach dobrych praktyk Najemca zobowiązuje się do przekazania niniejszej klauzuli informacyjnej Gościowi. Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinien przekazać niniejszy dokument Gościowi.
 1. DANE KONTAKTOWE
We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.:
Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki
 1. Małachowskiego 43
61-129 Poznań
telefon: 791-142-424
ad.zarzad@gmail.com

Klauzula RODO do pobrania pdf.